جدول پخش برنامه های شبکه تلویزیون اینترنتی

NG TELEVISION

روز 1400/09/06 1400/09/07 1400/09/08 1400/09/09 1400/09/10 1400/09/11 1400/09/12
ساعت پخش شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
18:00 برنامه کودک (کارتون) برنامه کودک برنامه کودک برنامه کودک برنامه کودک برنامه کودک برنامه کودک
18:30 موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک
19:00 سریال (حسن پاشا) قسمت اول سریال (حسن پاشا) قسمت دوم سریال (حسن پاشا) قسمت سوم سریال (حسن پاشا) قسمت
چهارم
سریال (حسن پاشا) قسمت پنجم سریال (حسن پاشا) قسمت ششم سریال (حسن پاشا) قسمت هفتم
20:00 فیلم مستند فیلم مستند فیلم مستند فیلم مستند فیلم مستند فیلم مستند فیلم مستند
21:00 فیلم سینمائی ژاندارک فیلم سینمائی طپانچه سیاه فیلم سینمائی جادوگر شهر فیلم سینمائی مردی از
فرانکن
فیلم سینمائی استربولاک فیلم سینمائی مهمان خانواده فیلم سینمائی
شعله
23:00 گوناگون  (واریتی) گوناگون  (واریتی) گوناگون  (واریتی) گوناگون  (واریتی) گوناگون  (واریتی) گوناگون  (واریتی) گوناگون  (واریتی)
23:30 موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک موسیقی و موزیک
24:00 اخبار24 اخبار24 اخبار24 اخبار24 اخبار24 اخبار24 اخبار24